Szkolenia URE grupy G1/G2/G3
dla szkół technicznych i zawodowych

Zapraszamy szkoły techniczne i zawodowe do współpracy z naszym Stowarzyszeniem w zakresie szkoleń energetycznych połączonych z egzaminem państwowym w zakresie uprawnień energetycznych G1/G2/G3 (tzw. „SEP”).

Każde szkolenie składa się z teoretycznej i praktycznej części, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń energetycznych – elektrycznych, cieplnych lub gazowych. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych specjalistów z wieloletnią praktyką w branży energetycznej, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę z zakresu energetyki.

Szkolenia energetyczne dla szkół
Szkolenia energetyczne szkoły

Szkolenia energetyczne
dla szkół technicznych i zawodowych

W ramach współpracy ze szkołami Stowarzyszenie pokrywa w 100% koszt szkolenia URE uczniów przygotowującego ich do złożenia egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną pozwalającego na uzyskanie uprawnień energetycznych, a uczniowie ponoszą jedynie koszt egzaminu energetycznego zgodnie ze stawką rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. Posiadanie tych uprawnień znacząco podnosi pozycję uczniów na rynku pracy i ułatwia im start w karierze zawodowej w branży energetycznej.

Stowarzyszenie, z uwagi na swoje cele statutowe, udziela wsparcia osobom, które uzyskały uprawnienia energetyczne na dalszych etapach ich kariery zawodowej, konsultując z nimi zagadnienia, jakie pojawiają się w toku ich codziennej pracy w branży energetycznej.

Korzyści dla szkół płynące z współpracy ze Stowarzyszeniem

Stowarzyszenie pomyślane zostało jako think tank i źródło lokalnych inicjatyw w ramach partnerstwa szkół, uczelni, przedsiębiorstw publicznych i biznesu prywatnego. Członkowie Stowarzyszenia to osoby aktywne zawodowo w branży energetycznej. Nasi Członkowie brali udział w budowie niemal wszystkich obecnie działających elektrowni i elektrociepłowni na terytorium Polski, jak również kilku ważnych ośrodków w Niemczech, Czechach, Danii i Holandii. Dzięki tak bogatym doświadczeniom w zakresie budowy i eksploatacji różnorodnych urządzeń energetycznych Członkowie Stowarzyszenia dysponują szerokimi kontaktami w przedsiębiorstwach energetycznych.

Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z czołowymi śląskimi przedsiębiorstwami, aby stać się łącznikiem pomiędzy uczniami szkół technicznych i zawodowych zainteresowanymi pracą w branży energetycznej a ich potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Stowarzyszenie w ramach swojej działalności pomaga dopasować ścieżki kształcenia uczniów tych szkół do aktualnych potrzeb rynku pracy w branży energetycznej, a jednocześnie pozwala przedsiębiorcom zaprezentować możliwości zawodowe, jakie stoją przed absolwentami szkół technicznych i zawodowych. Dzięki pomocy Stowarzyszenia uczniowie mogą nawiązywać kontakty z przedsiębiorcami zainteresowanymi zatrudnieniem ich w swoich firmach.

Stowarzyszenie zamierza również w najbliższej przyszłości podjąć współpracę ze śląskimi uczelniami wyższymi, aby stworzyć programy partnerskie z przedsiębiorcami i szkołami technicznymi i zawodowymi, w ramach których młodzi ludzie pragnący związać swoją karierę zawodową z branżą energetyczną mogliby, m.in. pozyskiwać wsparcie finansowe na szkolenia dopasowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, czy też brać udział w stażach i pozyskiwać doświadczenia zawodowe już na etapie szkoły czy studiów. Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia w ramach prowadzonych szkoleń pracowników Politechniki Śląskiej i zamierza tę współpracę rozwijać.

Zapraszamy zarówno dyrektorów szkół technicznych i zawodowych, jak i samych uczniów, do podjęcia współpracy z naszym Stowarzyszeniem i aktywnego wpływania na środowisko branży energetycznej na Śląsku i w całej Polsce. Razem możemy więcej!

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę

Jeśli interesują Państwa szkolenie energetyczne SEP dla szkół, prosimy wypełnić formularz kontaktowy w celu przedstawienia oferty szkoleniowej.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SNTTiI Silesia z siedzibą w Chorzowie, ul. Skłądowa 17 pok. 9, 41-500 Chorzów, NIP: 6272771192, REGON: 388310530, KRS: 0000883878.

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.