Uprawnienia gazowe G3

Informacje o szkoleniu – uprawnienia energetyczne G3

Stowarzyszenie SILESIA zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń upoważniających do zdobycia uprawnień energetycznych G3. Kursy zawodowe organizowane są dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

W zależności od oczekiwań i potrzeb uczestników szkolenia są organizowane w formie kursu zawodowego online, stacjonarnych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia, jak również wyjazdowo, to jest w miejscu wyznaczonym przez Klienta (zakład pracy, szkoła).

Prowadzone przez nas szkolenia specjalistyczne pozwalają na prawidłowe przygotowanie się pod kątem teoretycznym do egzaminu państwowego nadającego uprawnienia energetyczne grupy G3 (tzw. „SEP”).

Zalety kursów G3 prowadzonych przez Stowarzyszenie SILESIA

Szkolenia energetyczne G3 prowadzone są przez certyfikowanych wykładowców. Każdy z nich jest nie tylko świetnie wykwalifikowanym teoretykiem, ale też specjalistą aktywnym zawodowo, co pozwala na przekazanie wszystkim uczestnikom autentycznych przykładów praktycznych.

Kadra szkoleniowa dba przy tym o przekazywanie wiedzy w sposób zrozumiały, ale i sympatyczny – na naszych zajęciach panuje zawsze otwarta, przyjacielska atmosfera, co sprzyja poszerzaniu wiedzy.

Uprawnienia energetyczne G3 (uprawnienia gazowe)

Szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie SILESIA upoważnia do zdobycia uprawnień energetycznych G3, potwierdzających kompetencje w zakresie eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Do sprzętu takiego rodzaju można zaliczyć urządzenia w postaci, na przykład, generatorów gazu, instalacje gazowe pracujące przy ciśnieniu powyżej 5 kPa, turbiny gazowe.

Podczas kursu zawodowego tej kategorii uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy z urządzeniami gazowymi oraz przepisów i norm technicznych dotyczących ich obsługi i eksploatacji. Szkolenie obejmuje również zagadnienia dotyczące budowy i działania urządzeń gazowych, w tym, między innymi, zasad działania kotłów gazowych, nagrzewnic, pieców gazowych czy palników gazowych. Kursanci poznają również przepisy zawarte w Polskich Normach oraz poznają zasady BHP.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują indywidualne certyfikaty, które potwierdzają uczestnictwo oraz zdobycie wiedzy i uprawnień energetycznych URE (które pozwalają na wykonywanie prac związanych z instalacjami gazowymi). Szkolenie stanowi podstawę kwalifikacji dla osób chcących podjąć pracę w zawodach związanych z energetyką gazową lub też poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla uczestników szkolenia w zakresie egzaminu URE

Przed przystąpieniem do szkolenia energetycznego grupy G3 prosimy o sprawdzenie wymogów formalnych. Uczestnik planujący udział w kursie zawodowym musi:

 1. być osobą pełnoletnią (na dzień przystąpienia do egzaminu, co musi zostać poświadczone stosownym dokumentem – może to być dowód osobisty, paszport),
 2. udokumentować dysponowanie wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych; wśród dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy akceptujemy:
  • świadectwo lub dyplom stanowiące potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego,
  • świadectwo lub też dyplom będące potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej (lub odpowiednio dyplom zawodowy),
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski wystawione przez instytucje rzemieślnicze

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby chcące podjąć naukę na szkoleniu energetycznym G3 mogą również przedłożyć do zapisu dokumentację w postaci:

 

 • świadectwa ukończenia szkoły, która prowadzi kształcenie w zawodzie, obejmujące treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • aktualne zaświadczenie wystawione przez byłego lub obecnego pracodawcę, które stanowić będzie potwierdzenie doświadczenia zawodowego i dokumentować będzie dotychczasowy staż pracy, które umożliwiają nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci gazowych;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub online z uprawnień elektrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.