Uprawnienia elektryczne G1

Informacje o szkoleniu na uprawnienia energetyczne SEP – G1

Szkolenie na uprawnienia energetyczne G1 skierowane jest zarówno do uczestników indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. W razie takiej potrzeby może zostać przeprowadzone jako kurs zawodowy online na uprawnienia G1. Oferujemy również możliwość organizacji spotkań w naszych salach szkoleniowych lub też w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego (doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw organizujących zbiorowe kursy dla swoich pracowników).

Uczestnictwo w szkoleniu na uprawnienia energetyczne G1 pozwala uczestnikowi przygotować się do egzaminu państwowego, z którego pozytywny wynik prowadzi do przyznania uprawnień energetycznych grupy G1 (tzw. „SEP”).

Co wyróżnia nasze kursy energetyczne?

Kursanci uczestniczący w organizowanych przez nas szkoleniach na uprawnienia G1 chwalą nas przede wszystkim za wysoką jakość merytoryczną oraz przyjemny sposób przekazywania wiedzy technicznej. W ogromnej mierze jest to zasługą naszych świetnych szkoleniowców, będących wieloletnimi praktykami, z bogatym i udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w branży energetycznej. Dzięki nim każdy kurs to teoria szkoleniowa poparta wieloma przykładami praktycznymi, co z pewnością ułatwia przyswajanie wiedzy.

Uprawnienia energetyczne G1 (uprawnienia elektryczne)

Uczestnicy szkolenia umożliwiającego uzyskanie uprawnień energetycznych G1. Kwalifikacje te pozwalają na obsługę, montaż, remonty, a także dozór kontrolno-pomiarowy urządzeń, instalacji i aparatury elektroenergetycznych korzystających z energii elektrycznej. Uprawnienia G1 umożliwiają obsługę sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, a także zespołów prądotwórczych charakteryzujących się mocą powyżej 50 kW.

W trakcie szkolenia zawodowego kursanci zdobywają wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy przy wykonywaniu prac elektrycznych. W trakcie zajęć przekazywane są niezbędne informacje odnoszące się do, między innymi, do zgodnego z zasadami bezpieczeństwa:

 • wykonywania pomiarów,
 • przeprowadzania analizy ryzyka,
 • wykorzystywania narzędzi i urządzeń ochronnych.

Każde szkolenie w kierunku uprawnień energetycznych G1 SEP obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące prawidłowego doboru i montażu osprzętu elektrycznego czy też zasad projektowania i montażu instalacji elektrycznych.

W trakcie kursu zawodowego URE uczestnikom przedstawiane są różne typy instalacji elektrycznych, wśród których wymienić można instalacje oświetleniowe, zasilające, zasilające urządzenia, a także instalacje przemysłowe. Uczestnicy poznają również obowiązujące normy i przepisy związane z przeprowadzaniem prac elektrycznych, w tym zawarte w takich dokumentach, jak Polskie Normy oraz przepisy BHP.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę oraz uprawnienia energetyczne URE, które umożliwiają na wykonywanie różnego rodzaju prac związanych z instalacjami elektrycznymi. Dostępny w naszej ofercie kurs G1 jest niezbędny dla osób, które chcą podjąć pracę w zawodach związanych z elektryką czy też chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.

Wymagania dla kandydatów szkolenia energetycznego G1

Osoby zainteresowane uczestnictwem w organizowanych przez nas szkoleniach energetycznych SEP (G1) muszą spełniać określone wymogi formalne, w tym:

 1. mieć ukończone 18 lat (osoby pełnoletnie) na dzień przystąpienia do egzaminu (wymagany jest dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający wiek),
 2. powinny udokumentow kwalifikacje zdobyte w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej w odniesieniu do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; dokumentami potwierdzającymi dysponowanie stosowną wiedzą mogą być:
  • świadectwo lub dyplom potwierdzające zdobycie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Poza wymienionymi powyżej dokumentami, kandydat na kursanta może potwierdzić dysponowanie odpowiednią wiedzą poprzez przedłożenie:

  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
  • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

W ten sam dzień możesz uzyskać uprawnienia
w grupie elektrycznej G1, cieplnej G2 i gazowej G3!

Szkolenie trwa jeden dzień. Przy zapisie na 2 lub 3 grupy uprawnień, koszt szkolenia pozostaje bez zmian.

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się już teraz!

Jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub online z uprawnień elektrycznych G1, zapraszamy do zapisów na wybrane terminy.