Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
POD ADRESEM
www.uprawnieniaelektryczne.pl
§ 1
Definicje

Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o:
a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego sprzedaży prowadzony przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość pod adresem elektronicznym: biuro@uprawnieniaelektryczne.pl, który został sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) Sprzedającym (Usługodawcy) – należy przez to rozumieć Tomasza Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Sienkiewicz Szkolenia, ul. Składowa 17 lok. 9, 41-500 Chorzów, NIP: 6271957121, REGON: 361914200,
c) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.uprawnieniaelektryczne.pl wraz z całą jego treścią, do których pełne i wyłączne prawa ma Sprzedający,
d) Sprzedaży – należy przez to rozumieć składanie i przyjmowanie Zamówień oraz zawieranie Umów za pośrednictwem Sklepu,
e) Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia i na rzecz której
zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Kupującym może być zarówno Klient Biznesowy jak i Klient Indywidualny, z uwzględnieniem odmiennego charakteru takiej sprzedaży,
f) Klient biznesowy – należy rozumieć osobę fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43[1] Kodeksu Cywilnego,
g) Klient indywidualny (Konsument) – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zdolną do dokonywania czynności danego rodzaju samodzielnie), która dokonuje ze Sprzedającym, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
h) Stronach – należy przez to rozumieć Kupującego oraz Sprzedającego,
i) Stronie – należy przez to rozumieć Kupującego albo Sprzedającego,
j) Użytkowniku – należy przez to rozumieć Kupującego posiadającego zarejestrowane Konto w Sklepie,
k) Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Sprzedaży Szkolenia, zawartą między Sprzedającym a Kupującym w języku polskim, zgodną z Regulaminem, dotyczącą danego Zamówienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
l) Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną nieodpłatnie Użytkownikowi przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną umożliwiająca wybór i zakup Szkolenia od Sprzedającego, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul – usługa dostarczania Użytkownikowi Newslettera,
m) Zamówieniu – należy przez to rozumieć nieodwołalną i wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Szkolenia składaną Sprzedającemu przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierającą rodzaj i ilość Szkoleń, Metodę Płatności i identyfikację Kupującego a także inne informacje określone w niniejszym Regulaminie, która to oferta w prawidłowy sposób i bez zakłóceń dotarła do Sprzedającego,
n) Potwierdzeniu zamówienia – należy przez to rozumieć informację wysłaną prze Sprzedającego potwierdzającą przyjęcie oferty Kupującego dotycząca danego Zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie,
o) Szkolenie – należy przez to rozumieć szkolenia oraz kursy, w tym materiały szkoleniowe, dostępne w ofercie Usługodawcy, których twórcą jest Sprzedający, organizowane w formie bezpośredniej, w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego,
p) Egzamin – należy przez to rozumieć egzamin państwowy, przeprowadzany przez właściwa komisję powołaną przez właściwy urząd,
q) Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć fakturę VAT, wystawioną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
r) Koncie – należy przez to rozumieć zbiór informacji przechowywanych w systemie
teleinformatycznym Sprzedającego w ramach prowadzenia Sklepu dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży,
s) Loginie – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta,
t) Haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskiwania dostępu
do Konta ustalany indywidualnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika,
u) Newsletterze — należy przez to rozumieć informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedającego, wysyłane
Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedającego,
w) Kodeksie cywilnym (KC) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),
x) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
y) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
z) Operatorze Płatności – należy przez to rozumieć PayU, którego właścicielem jest PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000274399, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944 000,00 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF – Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012, jako krajowa instytucja płatnicza.

§ 2
Postanowienia wprowadzające

1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży i świadczenia Usług przez Sprzedającego, za pośrednictwem Sklepu.
2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedającego a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedającego wyrażoną na piśmie.
3. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest w następujący sposób:
a) pisemnie: Tomasz Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Sienkiewicz Szkolenia, ul. Składowa 17 lok. 9, 41-500 Chorzów, NIP: 6271957121, REGON: 361914200,
b) elektronicznie: biuro@uprawnieniaelektryczne.pl,
c) telefonicznie: 328885252.
4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na:
a) zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne,
b) umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Szkoleń opisanych na stronie internetowej Sklepu.
c) jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie,
d) jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, Sprzedający świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu informacji handlowych.

§ 3
Zasady sprzedaży

1. Sprzedający prowadzi Sprzedaż na rzecz Klientów Biznesowych i Indywidualnych na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Ogólne warunki zakupu oraz wszelkie inne wzorce umowne bez względu na użyte nazewnictwo stosowane przez Kupującego nie są wiążące dla Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie przez Spadającego odrzucone.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.
5. Zdjęcia i opisy Szkoleń umieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu zapoznanie się ze zbliżonymi cechami, sposobem przeprowadzenia i właściwościami Szkoleń.
6. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie Sklepu opisy Szkoleń były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający rekomenduje, aby przed podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia, Kupujący skontaktował się ze Sprzedającym w celu otrzymania informacji szczegółowej.
7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
8. Wszelkie ewentualne zwroty należności uiszczonych przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, Sprzedający zwraca bezpośrednio na rachunek bankowy określony i wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy lub w inny sposób zaakceptowany przez obie Strony.
9. Każde złożenie w Sklepie Zamówienia stanowi odrębną umowę i dla swej skuteczności wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu Sklepu.
10. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego korzystania przez Kupującego ze Sklepu:
a) posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową,
b) posiadanie dostępu do Internetu,
c) posiadanie skrzynki e-mail.
Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione łącznie. Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1025×768 pixeli.
11. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość ze Sklepem lub bezpośrednio ze Sprzedającym, a Kupujący samodzielnie ponosi koszty z tym związane. Powyższe koszty wynikać mogą w szczególności z umowy jaką Klient zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumienie na odległość.
12. Kupujący nie ma prawa do:
a) dostarczania lub przekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób, który zakłóca jego funkcjonowanie lub wpływa na jego prawidłowe działanie;
c) podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu lub kontaktu ze Sprzedającym niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
e) korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu w innych celach niż do użytku osobistego, w szczególności nie ma prawa do wykorzystywania treści zamieszczonych w ramach Sklepu do prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Sprzedającego, w tym do kopiowania znaków lub nazw przyjętych przez Kupującego, szaty graficznej Strony, która umożliwia identyfikację Sprzedającego.

§ 4
Złożenie Zamówienia

1. Prawo do składania Zamówień przysługuje Klientowi przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
2. Sprzedający może zawiesić funkcjonowanie Sklepu z przyczyn technicznych lub gdy wystąpi inna nadzwyczajna okoliczność albo co innego przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Złożenie Zamówienia obejmuje proces składający się z następujących czynności podjętych przez
Kupującego przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam i płacę”:
a) dodanie Szkolenia do koszyka zakupów,
b) przejście do koszyka zakupów,
c) zatwierdzenie koszyka zakupów, poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”,
d) wybór dostępnej metody płatności,
e) wskazanie danych Kupującego, obejmujących nazwę, imię i nazwisko Kupującego, siedzibę lub adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz NIP Klienta biznesowego.
4. Złożenie zamówienie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
5. Kupujący jest związany swoim Zamówieniem, tj. nie może go odwołać lub zmienić, od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego. Stan związania Zamówieniem ustaje:
a) w przypadku braku przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia,
b) w przypadku przesłania informacji odrzuceniu lub anulowaniu Zamówienia,
c) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4.
6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący nie ma prawa do jego jednostronnej modyfikacji.
7. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoważne z upoważnieniem Sprzedającego do
wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia i korzystania z usług Sklepu przez Kupującego jest akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu i Postanowień polityki prywatności i plików „cookies”.
9. Na treść Umowy składa się Regulamin, Polityka Prywatności i plików „cookies” oraz informacja Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

§ 5
Rejestracja konta

1. Zamówienie można złożyć przy wykorzystaniu zarejestrowanego Konta Użytkownika w Sklepie, założonego przez Kupującego oraz bez rejestracji konta przez Kupującego w Sklepie, pod warunkiem podania wszystkich danych opisanych w § 4 ust. 3 podczas składania Zamówienia.
2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Sklepie wraz z podaniem danych o, których mowa w § 4 ust. 3.
3. Zarządzanie Kontami stanowi nieodpłatną Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, Polityki prywatności i plików „cookies” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawierania, kształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
5. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Po rejestracji w Sklepie internetowym Kupujący loguje się do konta używając adresu e-mail oraz hasła podanego w formularzu rejestracyjnym.
6. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi.

§ 6
Płatność

1. Płatności są obsługiwane przez Operatora płatności. Płatność elektroniczna i kartą płatniczą dokonywana jest w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Usługobiorca dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności PayU.
2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin od chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, zapłaty całości ceny Szkolenia, a także do zapłaty innych kosztów wyszczególnionych w Zamówieniu, o ile występują.
3. Za chwilę zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. Zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny za Szkolenie oraz zapłaty innych należności określonych w Zamówieniu.

§7
Przyjęcie, anulowanie, odrzucenie Zamówienia

1. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania Zamówienia, rozpatruje złożone przez Kupujące Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji i informuje Kupującego o przyjęciu, odrzuceniu bądź anulowaniu Zamówienie, na adres e-mail Kupującego podany w Zamówieniu.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia.
3. Sprzedający ma prawo do odrzucenia Zamówienia bez podania przyczyny. W przypadku odrzucenia Zamówienia, które zostało opłacone, Sprzedający zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność.
4. Brak płatności w zakreślonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia, o ile Sprzedający nie postanowi inaczej. Anulowanie Zamówienia może nastąpić również wskutek niemożności identyfikacji Kupującego wskutek błędnie wskazanych danych kontaktowych.
5. Brak przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia w zakreślonym terminie oznacza odrzucenie Zamówienia, o którym Kupujący zostaje każdorazowo powiadomiony.
6. Umowa nie zostaje zawarta w przypadku anulowania bądź odrzucenia Zamówienia, a uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.

§8
Szkolenia

1. Udział w Szkoleniu dostępny jest jedynie dla Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, który dokonał poprawnego zamówienia i opłacił pełną cenę Szkolenia.
2. Informacje o Szkoleniu, zawarte w ofercie, opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Szkolenia organizowane są w formie bezpośredniej, w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego. Forma przeprowadzenia Szkolenia została szczegółowo wskazana w informacji o Szkoleniu.
3. Kupujący nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Szkolenia do działalności zawodowej lub zarobkowej Kupującego. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Szkoleniu.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przebiegu Szkolenia zgodnie z jego opisem.
5. Brak udziału Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez przez Kupującego, w Szkoleniu lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Sprzedającego, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Kupującego płatności za Szkolenie lub jego część, w której Kupujący lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, nie brała udziału.
6. W przypadku gdy zrealizowanie Szkolenia ub jego części nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Szkolenia lub jego części bez prawa do kierowania wobec Sprzedającego roszczeń przewyższających tą cenę.
7. W przypadku Szkolenia odbywającego się w formie online lub formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Szkolenia, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką
internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Szkoleniu.
8. W przypadku, gdy Szkolenie zakończone jest Egzaminem, o czym Kupujący poinformowany zostanie w ofercie Szkolenia, Kupujący lub w przypadku Klienta biznesowego, osoba wskazana przez Kupującego, zobowiązany jest podejść do Egzaminu. Koszt Egzaminu uwzględniony jest w kosztach Szkolenia.
9. Sprzedający, po zakończeniu Szkolenia, zobowiązany jest do przekazania organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby.
10. Sprzedający nie odpowiada za uzyskanie negatywnego wyniku Egzaminu przez Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego.
11. W przypadku uzyskania przez Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, wyniku pozytywnego z Egzaminu, potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zostanie przesłane do Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego od właściwego urzędu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji.
Sprzedający nie ma wpływu na termin przekazania Sprzedającemu potwierdzenia uzyskania kwalifikacji przez właściwy urząd. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez właściwy urząd przewidzianego prawem terminu przekazania kwalifikacji.
12. Wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego odtworzenia Szkolenia przez Kupującego są następujące:
a) posiadanie urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową,
b) posiadanie dostępu do Internetu,
c) posiadanie skrzynki e-mail.
Wszystkie wymagania muszą zostać spełnione łącznie.
Sprzedający dokłada starań, aby odtworzenie Szkolenia było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające odtworzenie Szkolenia to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1025×768 pixeli.

§9
Realizacja umowy

1. Realizacja Umowy przez Sprzedającego następuje poprzez przeprowadzenie Szkolenia oraz zgłoszenie organizatorowi Egzaminu przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby.
2. Realizacja Umowy przez Kupującego następuje poprzez zapłatę ceny za Szkolenie.
3. Realizacji Umowy mogą towarzyszyć także inne czynności Sprzedającego lub Kupującego, o ile zostały one określone w treści Umowy.
4. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie online, wysłanie Szkolenia za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
5. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, wysłanie Szkolenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, przeprowadzenie szkolenia praktycznego oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
6. W przypadku Szkolenia w organizowanego w formie bezpośredniej, odbycie się Szkolenia oraz przekazania przez Sprzedającego organizatorowi Egzaminu zgłoszenia przystąpienia Kupującego lub w przypadku Klienta biznesowego, osoby wskazanej przez Kupującego, do Egzaminu oraz danych osobowych tej osoby, uznaje się za wykonanie Zamówienia.
7. Wysłanie w wiadomości e-mail Szkolenia organizowanego w formie online lub w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wysyłki o czas trwania przeszkody zaistniałej
na skutek okoliczności niezależnych od woli Sprzedającego. O zaistnieniu takiej okoliczności Sprzedający poinformuje Kupującego.
8. W sytuacjach nadzwyczajnych, na które Sprzedający nie ma wpływu, gdy realizacja całości lub części Umowy dozna trwałych lub przejściowych przeszkód, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia przez Kupującego:
a) decyzji o częściowej realizacji Umowy i częściowym rozwiązaniu od Umowy na mocy porozumienia Stron,
b) wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Umowy,
c) rozwiązaniu całości Umowy na mocy porozumienia Stron.
9. Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w terminie 48 godzin od chwili wysłania informacji. Jeżeli Kupujący:
a) nie poinformuje Sprzedającego, we wskazanym terminie 48 godzin o swojej decyzji,
b) podejmuje inne decyzje niż przewidziane w ust. 8,
c) uzależnia swoją zgodę od dodatkowych warunków lub zastrzeżeń,
Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od całości Umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, w terminie 3 dni dni od dnia wysłania Kupującemu informacji, o której mowa w ust. 8.
10. Sprzedający ma prawo do realizowania Umowy w częściach. Sprzedający nie jest zobowiązany do jednorazowego wysłania całego Szkolenia, które zostało objęte Umową. Kupujący wyraża na to zgodę.
11. Kupujący, będący Klientem indywidualnym, przyjmuje do wiadomości, że wysłanie w wiadomości e-mail Szkolenia organizowanego w formie online lub w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, stanowi rozpoczęcie wykonywania Umowy za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy oraz równocześnie stanowi realizację przez Sprzedającego Umowy w pełni Umowy na wyraźne żądanie konsumenta.

§ 10
Odpowiedzialność Sprzedającego za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Szkolenie wolne od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie negatywnego wyniku z Egzaminu nie stanowi podstawy reklamacji.

§ 11
Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Szkolenia będącego utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego, w tym do koncepcji szkolenia, kursów, konsultacji, warsztatów, a także materiałów szkoleniowych, jako całości oraz jego poszczególnych elementów, należą do twórcy lub innego uprawnionego podmiotu, w tym Sprzedawcy, i objęte są ochroną Prawa autorskiego oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana utworowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
2. Klient nie ma prawa kopiować Szkolenia będącego utworem, w szczególności materiałów szkoleniowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient nie ma prawa powielać, modyfikować, adaptować, przemalowywać, zmieniać, niszczyć, wykorzystywać fragmentów lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w utwór, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klienta nie ma również prawa rejestrowania czy nagrywania Szkoleń oraz Egzaminów.
3. Sprzedający lub jego przedstawiciel może poprosić Kupującego o opuszczenie szkolenia, z ważnego powodu, tj. w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, rejestruje lub nagrywa Szkolenia lub Egzamin, jeżeli powyższe zachowania uniemożliwiają prawidłowy przebieg szkolenia oraz oddziałują negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§ 12
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Za zgodną wolą Stron Umowa może być w każdej chwili rozwiązana.
2. Sprzedający i Kupujący będący Klientem indywidualnym, mają prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz w Regulaminie. W szczególności Sprzedający ma prawo do odstąpienia od części lub całości Umowy w przypadku, gdy zaistnieją podstawy do
ogłoszenia upadłości Kupującego lub otwarcia względem Kupującego postępowania
restrukturyzacyjnego.
3. Klient indywidualny, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenie przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Klient indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia.
4. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez
Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa. W razie wątpliwości, Szkolenie w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, traktować należy jako taką usługę.
5. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy. Szkolenie w formie online oraz w formie hybrydowej, stanowiącej połączenie formy online oraz szkolenia praktycznego, traktować należy jako taką usługę.
6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient indywidualny, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Sienkiewicz Szkolenia, ul. Składowa 17 lok. 9, 41-500 Chorzów, NIP: 6271957121, REGON: 361914200, zwany dalej ADO.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na potrzeby związane z prawidłową realizacją Umowy zawartej przez Strony, rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do udziału w usłudze Newsletter.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. realizacji usługi Newsletter,
b) art. 6 ust. 1 lit. b) w celu w celu prawidłowej realizacji zawartej Umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego obejmuje:
a) w celu prowadzenia działań marketingowych, tj. realizacji usługi Newsletter – imię i nazwisko oraz adres e-mail,
b) w celu w celu prawidłowej realizacji zawartej Umowy – imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL (a w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL: rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia, obywatelstwo), dane dotyczące dokumentu tożsamości, adres zamieszkania lub do korespondencji, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, numer telefonu, adres e-mail, nazwę zakładu pracy i zajmowane stanowisko, praktykę w zakresie eksploatacji.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych w usłudze Newsletter, która dokonywana jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
6. Dane osobowe Sprzedawca przekazywać będzie do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń oraz realizującym działania marketingowe, jak również firm kurierskich.
7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Każdy Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W celu usunięcia danych osobowych Kupujący może skontaktować się z Biurem Obsługi wysyłając formularz usunięcia danych bądź mailowo – podając swoje dane osobowe podane podczas rejestracji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika i jego prawidłowej identyfikacji w bazie danych Kupujących Sklepu.
10. W oparciu o dane osobowe Kupujących, Sprzedawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji a nadto przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
12. Kupujący ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
13. Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych osobowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl.

§ 14
Obowiązywanie Regulaminu

1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Regulamin zostaje udostępniony pod adresem www.uprawnieniaelektryczne.pl w dniu 1 listopada 2020 r.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.
6. Z zastrzeżeniem ust. 8, Sprzedawca może dokonywać w każdym czasie zmian w Regulaminie. O zmianach Regulaminu i ich zakresie Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Jednocześnie w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym – usunąć konto Użytkownika bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
7. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji pod adresem
www.uprawnieniaelektryczne.pl.
8. Kupujący jest związany postanowieniami Regulaminu, który zaakceptował przy składaniu konkretnego Zamówienia.

§ 15
Ostrzeżenie przez zagrożeniami sieciowymi

1. Sprzedający na podstawie niniejszego Regulaminu przestrzega, iż najistotniejszym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „konie trojańskie”, itp.
2. W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega Kupującego, by ten zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
3 W celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń Sprzedający przestrzega przed potencjalnym zagrożeniem związanym z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Kupującego, np. ataki na jego witryny, jak i Sprzedającego. Biorąc pod uwagę powyższe Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mimo stosowania przez Sprzedającego wszelkich nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

§ 16
Rozwiązywanie sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem indywidualnym

1. Klient indywidualny ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym oraz skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. W odniesieniu do Klientów indywidualnych szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://polubowne.uokik.gov.pl.
3. Klient indywidualny może również skorzystać z Sklepu ODR, który dostępny jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany oferty poszczególnych Szkoleń oraz
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym powyższe czynności nie mają wpływu na Zamówienie.
2. Wszelkie sprawy sporne między Sprzedającym a Klientem indywidualnym rozstrzyga sąd polski, właściwy rzeczowo ze względu na miejsce zamieszkania Klienta indywidualnego, na podstawie prawa polskiego.
3. Wszelkie sprawy sporne między Sprzedającym a Klientem biznesowym rozstrzyga sąd polski, właściwy rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, na podstawie prawa polskiego.
4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności – siła wyższa.
5. Szczegółowe zasady polityki prywatności oraz zasad wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) określa odrębny regulamin.
6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z Umowy lub/i złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
7. Sprzedający może w każdej chwili przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub/i złożonego Zamówienia na podmiot trzeci, na co Kupujący wyraża zgodę.
8. Jeżeli nie postanowiono inaczej na piśmie, Sprzedający nie przenosi na Kupującego jakichkolwiek praw autorskich majątkowych, ani nie udziela Kupującemu licencji.
9. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszelka komunikacja między Stronami następuje drogą elektroniczną, w szczególności z użyciem poczty e-mail.
10. W celu prawidłowości doręczenia wszelkie oświadczenia będą wymieniane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na dane Sprzedającego wskazane we wstępie oraz na dane Kupującego wskazane podczas składania Zamówienia.
11. W przypadku zmiany adresu, lub adresu poczty elektronicznej, Strona dokonująca takich zmian zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni. Jeżeli Strona nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, korespondencja dostarczona na poprzedni adres Strony lub adres poczty elektronicznej zostaje uznana jako prawidłowo dostarczona.
12. Wyłącza się całkowicie zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 11.04.1980 r.
13. Regulamin podlega ochronie na podstawie przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek korzystanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie całości lub części jego treści bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego wiązać się będzie z odpowiedzialnością w świetle prawa.